Estructura Societaria

  • Estructura societaria Masisa al 31 de diciembre del 2023